Dusk Diver Wiki
Advertisement

Dragon Vein Stone 龍脈石 ((ㄌㄨㄥˍ)(ㄇハㄍˎ)(ㄙㄝㄍˎ) Lùhng Mahk Sehk?) is a type of material that helps maintain the balance of Youshanding, the Phantom world.

Dragon Vein Shard 龍脈石碎片 ((ㄌㄨㄥˍ)(ㄇハㄍˎ)(ㄙㄝㄍˎ)(ㄙ¥ㄧˋ)(ㄆㄧㄣˋ) Lùhng Mahk Sehk Seuipin?) is a fragment of a Dragon Vein Stone. The shards can be found scattered around the human and Phantom world. A total of 153 shards.

Shards In Ximending[]

Total of 62 in Ximending. 42 hidden around the hub world. There are a total of 20 from maxing familiarity with shops

Exit 6[]

Exit 6 (6(ㄌㄨㄍˎ)(ㄏㄡˎ)(ㄘ¥ㄉˉ)(ㄏハㄨˊ) Luhkhouh Chēutháu?)
Chapter 5 Chapter 7 Chapter 8
DDY Shard 09.png
DDY Shard 18.png
DDY Shard 22.png
Chapter 10 Chapter 12 Cold Stone
DDY Shard 30.png
DDY Shard 38.png
DDY Shard Cold Stone Creamery.png

Chengdu Rd.[]

Chengdu Road ((ㄙㄧㄥˍ)(ㄉㄡˉ)(ㄌㄡˎ) Sìhngdōu Louh?)
Chapter 8
DDY Shard 23.png

Ln. 6, Emei St.[]

Lane 6, Emei Street ((ㄫㄛˍ)(ㄇㄟˍ)(ㄍㄞˉ)6(ㄌㄨㄍˎ)(ㄏㄛㄥˎ) Ngòhmèih Gāai Luhk Hohng?)
Chapter 12 J&G Stinky Tofu
DDY Shard 39.png
DDY Shard J&G Fried Chicken.png
DDY Shard Stinky Tofu.png

Hanzhong St.[]

Hanzhong Street ((ㄏㄛㄣˋ)(ㄗㄨㄥˉ)(ㄍㄞˉ) Honjūng Gāai?)
Chapter 2 Chapter 4 Chapter 5
DDY Shard 01.png
DDY Shard 06.png
DDY Shard 10.png
Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7
DDY Shard 11.png
DDY Shard 14.png
DDY Shard 19.png
Chapter 8 Chapter 9 Chapter 10
DDY Shard 24.png
DDY Shard 26.png
DDY Shard 31.png
Chapter 11 Gema Curry Mianjian Cake
DDY Shard 34.png
DDY Shard Gema Curry.png
DDY Shard Mianjian Cake.png
Fruit Stand Corn Dogs Taiwanese Hotdog
DDY Shard Fruit Stand.png
DDY Shard Corn Dogs.png
DDY Shard Taiwanese Hotdog.png
Movie Theater
DDY Shard Movie Theater.png

Central Sq.[]

Central Square ((ㄗㄨㄥˉ)(ㄧサㄥˉ)(巛ㄛㄥˊ)(ㄘサㄥˍ) Jūngyēung Gwóngchèuhng?)
Chapter 10 Hot-Star
DDY Shard 32.png
DDY Shard Hot-Star Large Fried Chicken.png

Zhonghua Rd.[]

Zhonghua Road ((ㄗㄨㄥˉ)(ㄨㄚˍ)(ㄌㄡˎ) Jūngwàh Louh?)
Chapter 3 Chapter 7 Chapter 11
DDY Shard 02.png
DDY Shard 20.png
DDY Shard 35.png

Emei St.[]

Emei Street ((ㄫㄛˍ)(ㄇㄟˍ)(ㄍㄞˉ) Ngòhmèih Gāai?)
Chapter 3 Chapter 4 Chapter 7
DDY Shard 03.png
DDY Shard 07.png
DDY Shard 21.png
Chapter 10 Penland Ay-Chung
DDY Shard 33.png
DDY Shard Penland Coffee.png
DDY Shard Ay-Chung Flour-Rice Noodle.png
Mei Guan Yuan
DDY Shard Mei Guan Yuan.png

Ln. 50, Sec. 2, Wuchang St.[]

Lane 50, Section 2, Wuchang Street ((ㄇㄡˏ)(ㄘサㄥˉ)(ㄍㄞˉ)(ㄧㄧˎ)(ㄉㄩㄣˎ)5(ㆭˏ)0(ㄌㄧㄥˍ)(ㄏㄛㄥˎ) Móuhchēung Gāai Yih Dyuhn Nghlìhng Hohng?)
Chapter 4 Chapter 6 Chapter 9
DDY Shard 08.png
DDY Shard 15.png
DDY Shard 27.png
Papaya Milk Oyami Café
DDY Shard Papaya Milk.png
DDY Shard Oyami Café.png

Xining S. Rd.[]

Xining South Road (西(ㄙハㄧˉ)(ㄋㄧㄥˍ)(ㄋㄚㆬˍ)(ㄌㄡˎ) Sāinìhng Nàahm Louh?)
Chapter 8 Chapter 9 Chapter 11
DDY Shard 25.png
DDY Shard 28.png
DDY Shard 36.png
Chapter 11 Chapter 12
DDY Shard 37.png
DDY Shard 40.png
DDY Shard 41.png

Ln. 144, Sec. 1, Zhonghua Rd.[]

Lane 144, Section 1, Zhonghua Road ((ㄗㄨㄥˉ)(ㄨㄚˍ)(ㄌㄡˎ)(ㄧハㄉˉ)(ㄉㄩㄣˎ)1(ㄧハㄉˉ)4(ㄙㄟˋ)4(ㄙㄟˋ)(ㄏㄛㄥˎ) Jūngwàh Louh Yāt Dyuhn Yātseisei Hohng?)
Chapter 5 Chapter 6 Crepe
DDY Shard 12.png
DDY Shard 16.png
DDY Shard Crepe.png

Tattoo St.[]

Tattoo Street ((ㄘㄧˋ)(ㄘㄧㄥˉ)(ㄍㄞˉ) Chichīng Gāai?)
Chapter 3 Chapter 9 Fried Squid
DDY Shard 04.png
DDY Shard 29.png
DDY Shard Fried Squid.png
Sweet Potato
DDY Shard Sweet Potato Balls.png

Ln. 102, Sec. 1, Zhonghua Rd.[]

Lane 102, Section 1, Zhonghua Road ((ㄗㄨㄥˉ)(ㄨㄚˍ)(ㄌㄡˎ)(ㄧハㄉˉ)(ㄉㄩㄣˎ)1(ㄧハㄉˉ)0(ㄌㄧㄥˍ)2(ㄧㄧˎ)(ㄏㄛㄥˎ) Jūngwàh Louh Yāt Dyuhn Yātlìhngyih Hohng?)
Chapter 3
DDY Shard 05.png

Sec. 2, Wuchang St.[]

Section 2, Wuchang Street ((ㄇㄡˏ)(ㄘサㄥˉ)(ㄍㄞˉ)(ㄧㄧˎ)(ㄉㄩㄣˎ) Móuhchēung Gāai Yih Dyuhn?)
Chapter 5 Chapter 6 Chapter 12
DDY Shard 13.png
DDY Shard 17.png
DDY Shard 42.png
Laotianlu Ya Rou Bian
DDY Shard Laotianlu Braised Foods.png
DDY Shard Ya Rou Bian.png

Shards In Youshanding[]

Total of 91 in Youshanding. total of 51 from S-ranking stages. Total of 40 hidden in story stages.

Advertisement